Czynności notarialne

„LEX EST QUOD NOTAMUS” – TO CO PISZEMY, STANOWI PRAWO

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.  

Czynności notarialne są dokonywane przez notariusza w:

 • języku polskim, przy czym na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego,
 • Kancelarii Notarialnej, przy czym jeżeli charakter czynności (np. zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej) lub szczególne okoliczności (np. niepełnosprawność ruchowa lub inne okoliczności uniemożliwiające opuszczenie miejsca zamieszkania) przemawiają za dokonaniem czynności poza siedzibą Kancelarii, czynność ta może zostać dokonana w miejscu wskazanym przez strony, po uprzednim uzgodnieniu z notariuszem.

Notariusz dokonuje m.in. następujących czynności notarialnych: 

 • sporządza akty notarialne (np. umowy: sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, działu spadku, zniesienia współwłasności, majątkowe małżeńskie, spółek; pełnomocnictwa; testamenty; oświadczenia: o ustanowieniu hipotek lub służebności, o poddaniu się egzekucji, o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, protokoły dziedziczenia);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (dokument stwierdzający nabycie spadku po osobie zmarłej, odpowiadający sądowemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku);
 • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, wzoru podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły (np. ze Zgromadzeń Wspólników Spółek, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółek, zebrań Wspólnot Mieszkaniowych);
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych (o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), przy czym notariusz ma prawo przyjąć pieniądze lub papiery wartościowe jedynie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów (np. poszukuje w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) informacji o ewentualnie sporządzonym testamencie przez osobę zmarłą).