Pełnomocnictwo do sprzedaży

  • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa,
  • dane osoby pełnomocnika (imiona, imiona rodziców, nazwisko, PESEL),
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/działki, przy czym jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta prosimy o podanie podstawowych informacji o lokalu (najlepiej przedłożyć podstawę nabycia lub zaświadczenie ze spółdzielni).

UWAGA: Przy udzielaniu pełnomocnictwa wystarczająca jest obecność tylko osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy).