Testament

  • dane osoby sporządzającej testament,
  • dane osoby powoływanej do dziedziczenia (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia),
  • w przypadku testamentu z zapisem windykacyjnym - dokładne określenie przedmiotu zapisu (przy nieruchomościach np. numer księgi wieczystej).