Sprzedaż działki

 • dane stron umowy,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności etc., prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, inne),
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli obecny właściciel nabył działkę na podstawie tytułów tam wskazanych, w szczególności  dziedziczenia (niezależnie od terminu) albo na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po  01.01.2007r.,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazujący przeznaczenie działki w planie, zaświadczenie o jego braku lub też ostateczną decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli była wydana, a nie ma planu lub decyzja jest zgodna z planem),
 • wypis z rejestru gruntów dla działki, przy czym jeżeli działka będzie odłączana z dotychczasowej księgi niezbędny będzie wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • jeżeli działka powstała w wyniku podziału i podział ten nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej niezbędne będzie przedłożenie wyciągu z wykazu zmian gruntowych, wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału oraz ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział (jeżeli została wydana),
 • cena sprzedaży wraz ze sposobem jej zapłaty (gotówką/przelewem, nr rachunku bankowego do wpłaty i termin),
 • w przypadku, gdy kupujący uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu i chcą ustanowić hipotekę w samym akcie notarialnym, niezbędne będzie przedłożenie oświadczenia (zaświadczenia) banku do ustanowienia hipoteki w akcie oraz umowy kredytowej,
 • data i warunki wydania działki,
 • zaświadczenie o braku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości/opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • jeżeli działka jest zabudowana prosimy o podanie podstawowych informacji na temat budynków (ilość kondygnacji, powierzchnia, przeznaczenie budynków) oraz okazanie świadectwa charakterystyki energetycznej (jeżeli zostało wydane), a przy budynkach mieszkalnych również o przedłożenie zaświadczenia o braku zameldowanych osób w budynku.

PRZECZYTAJ GDZIE UZYSKAĆ WYMAGANE DOKUMENTY